Địa chỉ

1.

Nhà nghỉ Kim hưng - Xã Phước Bình - Huyện Long Thành - Việt Nam